Legjislacioni i sigurimeve shoqërore

Sigurimet shoqërore sigurojnë mbrojtje në rast paaftësie për punë ose papunësi. Sigurimet shoqërore përfshijnë, në veçanti, sigurimin e pleqërisë dhe të mbijetuarve (AHV), sigurimin e invaliditetit (IV), sigurimin e papunësisë (ALV) dhe sigurimin e aksidenteve.

  • A i refuzon sigurimi i aksidenteve përfitimet me arsyetimin se nuk do të ishte një aksident në kuptimin ligjor?
  • A i ndaloi kompania e sigurimeve paratë e përditshme për sëmundjet që paguheshin deri tani, sepse thuhet se nuk ka më paaftësi për të punuar?
  • A të la kompania e sigurimit të invaliditetit të vëzhgonte?
  • A duhet marrë një opinion polidisiplinor si pjesë e një procedure IV?
  • A e ka nënvlerësuar sigurimi i invaliditetit shkallën tuaj të paaftësisë?

Ne kontrollojmë kërkesat tuaja dhe i zbatojmë ato kundër kompanive të sigurimeve. Ne do të ngremë kundërshtime në emrin tuaj ndaj vendimeve paraprake ose veprimeve përpara gjykatave kompetente.