Politika e privatësisë

 1. Ne përpunojmë të dhënat personale (të dhëna që identifikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi personat natyrorë) që marrim nga ju ose palë të treta të përfshira në marrëdhënien e klientit ose që mbledhim vetë. Përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale të përshkruara në këtë politikë të privatësisë është Meier Sadiku Law Ltd., Eigenheimweg 10, CH-6010 Kriens.

 2. Disa nga të dhënat personale na jepen nga ju ose personat e interesuar kur na kontaktoni me e-mail ose telefon dhe kërkoni shërbimet tona. Kjo përfshin, për shembull, emrin dhe detajet e kontaktit si dhe informacionin rreth rolit të subjektit të të dhënave në kompaninë ose organizatën për të cilën ju ose personat përkatës të kontaktit punoni ose në emër të të cilëve ju ose ata na kontaktoni. Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale që marrim në korrespondencën tonë me palë të treta (përkatësisht klientët, homologët, autoritetet dhe gjykatat dhe punonjësit e tyre ose persona të tjerë kontaktues) në kontekstin e marrëdhënies së klientit (p.sh. emri, detajet e kontaktit, data e lindjes, informacioni mbi marrëdhënien e punës, gjendja e të ardhurave, rrethanat familjare ose gjendja shëndetësore). Përveç kësaj, ne mbledhim vetë disa të dhëna personale, p.sh. nga regjistrat publikë ose në faqet e internetit.

 3. Ne përpunojmë llojet e të dhënave personale të përmendura më sipër kryesisht në mënyrë që të ofrojmë, dokumentojmë dhe faturojmë shërbimet tona ligjore.

 4. Përveç kësaj, ne përpunojmë detajet e kontaktit të klientëve tanë ose punonjësve të tyre ose personave të tjerë të kontaktit për qëllime marketingu (duke përdorur çdo mjet komunikimi si e-mail, media sociale, postë ose telefon) në mënyrë që t'i informojmë ata rreth publikimeve, ngjarjeve, lajmeve, shërbimeve apo produkteve që mund të jenë me interes.

 5. Për të arritur qëllimet e përshkruara në këtë politikë të privatësisë, mund të jetë e nevojshme që ne t'ua kalojmë të dhënat personale kategorive të mëposhtme të marrësve: ofruesve të shërbimeve të jashtme, klientëve, homologëve dhe përfaqësuesve të tyre ligjorë, partnerëve të biznesit me të cilët mund të na duhet të koordinojmë ofrimin e shërbimeve ligjore, si dhe autoritetet dhe gjykatat.

 6. Ne përpunojmë të dhënat personale në fushën tonë të përgjegjësisë në Zvicër dhe BE/EEA. Megjithatë, ne mund t'i transferojmë të dhënat personale tek marrësit (përkatësisht klientët, homologët ose autoritetet) të cilët nga ana e tyre përpunojnë të dhënat personale në vende të tjera, duke përfshirë ato që nuk garantojnë një nivel të mbrojtjes së të dhënave të krahasueshme me ligjin zviceran. Ne do ta bëjmë këtë të fundit në bazë të pëlqimit ose klauzolave standarde kontraktuale, ose nëse është e nevojshme për kryerjen e një kontrate ose për të zbatuar pretendimet ligjore.

 7. Ne ruajmë të dhënat personale vetëm për aq kohë sa kjo është e nevojshme për përpunimin e marrëdhënies së klientit, për aq kohë sa ka një detyrim ligjor për t'i mbajtur dhe dokumentuar ato, ose për aq kohë sa ne kemi një interes mbizotërues privat ose publik për ta bërë këtë. Ne marrim masa paraprake proporcionale dhe të arsyeshme për të mbrojtur të dhënat personale nga humbja, modifikimi i paautorizuar ose aksesi i paautorizuar nga palët e treta. Nëse na jepni të dhëna personale nëpërmjet një pale të tretë (p.sh. punonjësit tuaj ose personave të tjerë të kontaktit), ju takon t'i informoni ata në mënyrë të përgjithshme rreth përpunimit nga ofruesit e shërbimeve ligjore (si ne) ose ofruesit e tjerë të shërbimeve të jashtme (p.sh. në një politikë privatësie për punonjësit).

 8. Dëshirojmë të theksojmë se ne përdorim ofruesit e jashtëm të shërbimeve të IT-së dhe ofruesit cloud me servera në Zvicër si pjesë e menaxhimit të mandatit tonë. Më pas përdorim disa shërbime të IT-së dhe mjete komunikimi që mund të shoqërohen me rreziqe të sigurisë së të dhënave (p.sh. e-mail, video konferenca). Ju takon të na informoni për dëshirën për masa të posaçme sigurie.

 9. Ne kemi një interes legjitim në përpunimin e të dhënave personale në përputhje me qëllimet e përmendura. Disa përpunime janë gjithashtu të nevojshme në mënyrë që ne të mund të përmbushim detyrimet tona kontraktuale ndaj jush ose detyrimeve tona ligjore (p.sh. detyrimet e mbajtjes).

 10. Në veçanti, subjektet e të dhënave kanë të drejtën e informimit në lidhje me të dhënat personale të ruajtura rreth tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave, të drejtën për korrigjim si dhe për fshirjen ose kufizimin e përpunimit të të dhënave të tyre personale, të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, të drejtën për të apeluar në një autoritet kompetent mbikëqyrës dhe për transferimin/portabilitetin e të dhënave. Ju lutem vini re, megjithatë, se ka kërkesa dhe përjashtime të këtyre të drejtave. Në masën e lejuar ose të kërkuar nga ligji, ne mund të refuzojmë kërkesat për ushtrimin e këtyre të drejtave. Për shembull, ne mund ose duhet të ruajmë ose të përpunojmë të dhënat personale për arsye ligjore, pavarësisht nga kërkesa për të fshirë të dhënat personale ose për të kufizuar përpunimin.

 11. Asnjë pëlqim për politikën e privatësisë nuk kërkohet nga ana e klientit, punonjësve të tyre apo personave të tjerë të kontaktit. Politika e privatësisë është thjesht informacion rreth llojit, shtrirjes dhe qëllimit të përdorimit të të dhënave personale nga Meier Sadiku Law Ltd. Meier Sadiku Law Ltd. rezervon të drejtën të ndryshojë në mënyrë të njëanshme përmbajtjen e politikës së mësipërme të privatësisë në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Prandaj rekomandohet që të konsultoheni rregullisht me politikën e privatësisë së Meier Sadiku Law Ltd. në faqen tonë të internetit.

 12. Nëse keni ndonjë pyetje ose nëse keni ndonjë pyetje. Nëse punonjësit tuaj ose persona të tjerë të kontaktit dëshirojnë të ushtrojnë të drejtat tuaja sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet info@meiersadiku.law ose shkruani në Meier Sadiku Law Ltd, Eigenheimweg 10, CH-6005 Kriens.